Unia europejska a bezpieczenstwo energetyczne

Zagadnienia zaufania oraz kontroli roli w sektorze są głównie połączone z ochroną środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy powiązane z  bezpieczeństwem przemysłowym na bazie studium przypadku -  atex case studies.

Ze względu na fakt, że ważna część maszyn, a jeszcze urządzeń jest dedykowana do budowania pozycji w kopalniach węgla kamiennego, w których może wystąpić zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w określonej instytucji omówiono dyrektywę 94/9/WE, która zwraca się do tych zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a też Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego podejścia 94/9/WE w sytuacji unormowania przepisów prawych krajów członkowskich dotyczących narzędzi i sposobów ochronnych, które są dane do gruncie w sferze potencjalnego zagrożenia wybuchem, jaka jest nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego głównym końcem tej porady jest zagwarantowanie bezproblemowego przepływu towarów, które dadzą wysoki poziom ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa informacja nie była idealnym etapem z zakresu harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Zgodzie Europejskiej. Z prawie dwudziestu lat ludzie potrzebowaliby przystosować się do kilku zasad tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi teraz w zasadzie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była zintegrowana w działanie od 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, jakie są dane do gruntu w odległościach, jakie są zagrożone wybuchem na płaszczyzny oraz dyrektywę 82/130/EWG, która mówi urządzeń elektrycznych przeznaczonych do operowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem we tłu kopalń gazowych. Procedury oceny zgodności na platformie starego podejścia, były związane jedynie z narzędziami elektrycznymi, które pragnęły spełnić wszystkie jasno sprecyzowane wymagania bezpieczeństwa. Badania pokazały, że dania elektryczne są źródło zapłonu chociaż w części przypadków. W układu spośród tym, zaznaczane w zasadach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest kilkoro wystarczające do spełnienia przyzwoitego stopnia ochrony, jaki stanowi wymuszany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.