Normy zarzadzania bezpieczenstwem informacji

ATEX jest faktem prawnym Unii Europejskiej, regulującym wymagania bezpieczeństwa i kontroli zdrowia, jakie musi dokonać wszystek produkt dedykowany do roboty w strefach zagrożonych wybuchem. Najnowsza informacja, po pracach ujednolicających istniejących już norm ATEX 2014/34/UE zacznie obowiązywać od 20 kwietnia 2016 r., wszystek artykuł będzie musiał posiadać będące oznaczenia:

1. oznaczenie CE, 2. numer identyfikacyjny jednostki, która dała certyfikat, 3. symbol wykonania przeciwwybuchowego, 4. grupa wybuchowości, 5. kategoria urządzenia, 6. rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, 7. podgrupa wybuchowości, 8. klasa temperatur. Każde urządzenia pragną istnieć przewidziane tak, aby podczas książce nie stwarzały zagrożenia. Wystawienie certyfikatu przez jednostki upoważnione (np. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. Gliwice) odnosi się z będącymi procedurami: 1. badanie typu WE - posiada na planu potwierdzenie, że danie spełnia pewne wymagania dyrektywy, 2. zapewnienie jakości produkcji - procedura zatwierdzająca system jakości, umożliwiająca oznakowanie wyrobu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności, 3. weryfikacja wyrobu - procedura pytań i prób każdego wytworzonego wyniku w sensie ustalenia współpracy z regułą, 4. zapewnienie jakości materiału - procedura ustalająca stosowany system jakości obejmujący kontrolę końcową i doświadczenia wyrobów, 5. zgodę z typem - procedura do wykonania koniecznych badań każdego produkowanego egzemplarza przez producenta, w planu zabezpieczenia jego synchronizacje z klientem opisanym w certyfikacie badania typu WE i wymaganiami opisanymi w zasadzie, 6. wewnętrzna kontrola produkcji - procedura sporządzania dokumentacji technicznej urządzeń, dokumenty należy przechowywać przez okres 10 lat od wyprodukowania ostatniego egzemplarza, 7. przekazanie dokumentacji technicznej do waluty notyfikowanej w projekcie przechowania, dokumentacja powinna wynosić opis ogólny, projekt, rysunki, schematy, opisy, wykaz norm, wyniki badan i obliczeń, deklarację zgodności, 8.weryfikacja produkcji jednostkowej.